Thông tin nào được thu thập
Các thông tin nhận dạng cá nhân như tên, địa chỉ bưu chính, địa chỉ email và số điện thoại. Khi các thông tin khác, chẳng hạn như lựa chọn bản tin email, sở thích, mua hàng và sở thích, được liên kết trực tiếp với thông tin nhận dạng cá nhân, thông tin khác này cũng trở thành thông tin nhận dạng cá nhân.

Cách chúng tôi sử dụng Thông tin
Chúng tôi yêu cầu thông tin này để hiểu nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn và đặc biệt vì những lý do sau:

Lưu trữ hồ sơ nội bộ
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của mình
Chúng tôi có thể định kỳ gửi email quảng cáo về các thông báo đặc biệt, đóng cửa khẩn cấp hoặc thông tin khác mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể thấy thú vị khi sử dụng địa chỉ email mà bạn đã cung cấp.

Bảo vệ
Bảo mật và bảo mật thông tin của bạn là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi thực hiện một số bước để bảo vệ mọi thông tin cá nhân hoặc thông tin thẻ tín dụng mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Tất cả thông tin được cung cấp cho deborahdachinger.com được truyền bằng mã hóa SSL (Lớp cổng bảo mật). SSL là một hệ thống mã hóa đã được chứng minh cho phép trình duyệt của bạn tự động mã hóa hoặc xáo trộn dữ liệu trước khi bạn gửi nó cho chúng tôi. Tuy nhiên, không có phương thức truyền hoặc lưu trữ dữ liệu điện tử nào là hoàn toàn an toàn và do đó chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đảm bảo rằng thông tin đó sẽ không bao giờ được truy cập, sử dụng hoặc phát hành theo cách không phù hợp với chính sách này.